شبان

هرکس به رهی می رود اندر طلبت / گر ره به تو بودی نبدی این همه راه

آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست